PENZION NA FAŘE

Dubenec č.p. 1
544 55 Dubenec

tel.: 604 274 008,
        603 257 405

email: info@penzionnafare.cz

 

Provozní řád

1. Vstup do wellness Na Faře (dále jen "Wellness") je možný jen na základě ohlášení na recepci, kde také zájemce o použití  vířivky a infrasauny obdrží klíč a základní instrukce o způsobu použití.  Pobyt ve Wellness je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu.

2. Do Wellness vstupuje každý na vlastní riziko.

3. Z hygienických důvodů není povoleno koupání dětí do 3 let.

4. Každá osoba vstupující do Wellness je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování Wellness či jeho vybavení. Dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

5. Provozovatel Wellness si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví provoznímu řádu, pokynům zaměstnanců Wellness nebo jejíž chování shledá zaměstnanec Wellness nepřístojným.

6. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních Wellness závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit zaměstnancům penzionu.

7. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom zaměstnance penzionu. Provozovatel Wellness neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem těchto osob nebo v důsledku jejich zavinění.

8. Do Wellness není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, drogy, omamné a psychotropní látky, sklo či skleněné předměty a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku Wellness. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout zaměstnanec penzionu.

9. Ve Wellness je zakázáno kouřit, konzumace jídla a nápojů je povolena pouze po zakoupení či donešení obsluhou restaurace Na Faře.

10. Do Wellness je přísně zakázán vstup zvířat.

11. Povinností každé osoby vstupující do Wellness je odevzdat předměty nalezené ve Wellness zaměstnanci penzionu.

12. Provozovatel Wellness nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou na straně návštěvníka jeho zaviněním, byť i z nedbalosti.

13. Provozovatel Wellness nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami.

14. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.